Σε χρόνο ρεκόρ δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ A 12 – 24.01.2020 ο ν. 4653/2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων : “Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις” που σήκωσε την εκπαιδευτική κοινότητα στο πόδι.
Υπενθυμίζουμε πως στον εν λόγω νόμο περιλαμβάνονται πολλά διαμάντια πχ  οι διατάξεις:για
  •  την αναστολή λειτουργίας Πανεπιστημιακών Τμημάτων – Αρθρο 33 –
  • αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι. Για τις εκπαιδευτικές εκδρομές των σχολείων – Αρθρο 49 –
  • τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109) Για τα πτυχία των Κολεγίων – Αρθρο 50 –
  • τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 για τις Μεταθέσεις πολύτεκνων εκπαιδευτικών – Αρθρο 55 –
  • τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α ́45) Για την εορτή των Τριών Ιεραρχών – Αρθρο 56– τροποποίηση του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109) Για κυρώσεις διορισμών – αποκλεισμός 3 ετών όσων δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται – Αρθρο 58 –
  • τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 29) για τη διαδικασία τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αρθρο 66 –
  • θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Τέτοια ήταν η βιάση του υπουργείου που πρόλαβε και δημοσίευσε  εγκύκλιο ( αριθ. πρωτ.10571/Ε4/24-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ48246ΜΤΛΗ-94Ω) )  για  τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της αριθ. 203058/Ε4/20-12-2019 (ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019) Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό, εφόσον το επιθυμούν,  να τροποποιήσουν τις περιοχές προτίμησης που είχαν δηλώσει στην αίτηση τους.
Δείτε τον Νόμο 4653/2020