Στην καταγγελία ότι εν κρυπτό η κυβέρνηση κατάργησε την μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών που δικαιούνταν οι μητέρες ασφαλισμένες για ένα δωδεκάμηνο μετά τον τοκετό ή μετά την λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας, προχώρησε η Έφη Αχτσιόγλου.

Σύμφωνα με την κ. Αχτσιόγλου η απόφαση αυτή μειώνει σημαντικά για δώδεκα μήνες το εισόδημα των οικογενειών που αποκτούν παιδιά. Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε το επίδομα γέννησης, ωστόσο, το υπουργείο Εργασίας είχε φροντίσει να το αφαιρέσει κρυφά και προκαταβολικά από τις οικογένειες.

Η συζήτηση αυτή αφορά μια εγκύκλιο οδηγία του πρώην Υφυπουργού Εργασίας Νότη Μηταράκη με αποδέκτη την Γενική Διεύθυνση Εισφορών του ΕΦΚΑ .

Η επίμαχη εγκύκλιος (ΑΔΑ- Ω5ΖΒ46ΜΤΛΚ-ΤΨΝ) έχει αρ. πρ. Δ.15/ Δ΄/ οικ.59234 / 1592, ημερομηνία έκδοσης 14/01/2020 (μια μέρα δηλαδή πριν την επανίδρυση του υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής) και Θέμα «Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από μητέρες κατά το πρώτο έτος μετά το τοκετό.»    περιλαμβάνει τα εξής:

Από τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008 προβλέπεται η καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, από γυναίκες ασφαλισμένες σε πρώην φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (σήμερα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού ή κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

Επιπλέον, από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του ν.3227/2004, προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), των γυναικών, ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός, για ένα έτος.

Με τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του ν.4387/2016 αναμορφώθηκε από 1/1/2017 το καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών και μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων, αγροτών), με τη δημιουργία ενιαίων κανόνων ως προς τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων. Ως εκ τούτου, οι προγενέστερες ρυθμίσεις του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008, καθώς και αντίστοιχες ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ. 7 του ν.3232/2004 για τις ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ, δεδομένου ότι δεν έχουν περιληφθεί στα ανωτέρω άρθρα του ν.4387/2016, δεν έχουν εφαρμογή από 1/1/2017.

Κατ’ εφαρμογή, ωστόσο, των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, δεδομένου ότι με την αριθ. Φ.80000/οικ. 61327/1484/ 2016 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΗΜ5465Θ1Ω-ΛΟ7), καθώς και με την αριθ. Δ.15/Δ’/11183/286/2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ : 6Δ70465Θ1Ω-Ν5Δ), δόθηκαν οδηγίες ότι οι διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008 εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά την 1/1/2017, και ειδικά για τις ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ ότι ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.3655/2008 και όχι οι αντίστοιχες του ν.3227/2004, για όσες περιπτώσεις εφάρμοσαν τις ως άνω εγκυκλίους, η ισχύς των οδηγιών που δίδονται με την παρούσα θα ξεκινήσει την 1/1/2020. Τυχόν ποσά που δεν έχουν καταβληθεί από ασφαλισμένες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008 και αφορούν σε χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2019 δεν αναζητούνται.

Εδώ η απόφαση