• ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ …. ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 και προβλέπεται, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων δύναται…….,να αναπτύσσει και να εφαρµόζει µεθοδολογίες και ειδικότερα συστήµατα προαγωγών, βαθµολογικής κατάταξης, καθώς και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα και κάθε άλλης διάταξης. Για τον σκοπό αυτό δύναται: α) να καταρτίζονται περιγράµµατα Θέσεων Εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, β) να καταρτίζεται ειδικό σύστηµα βαθµολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της Αρχής (Σύστηµα Βαθµολογικής Κατάταξης ΑΑΔΕ), ……..δύναται να αναπτύσσει ειδικότερα συστήµατα προαγωγών και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της στις θέσεις αυτές. ….Με την ίδια διάταξη παρέχεται ειδικότερη νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Αρχής, προκειµένου, µε αποφάσεις του που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης, να καθορίζονται η διαδικασία, η µεθοδολογία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κατάρτιση του Συστήµατος Βαθµολογικής Κατάταξης της ΑΑΔΕ, οι βαθµοί του καθώς και η αξιολόγηση και κατάταξη στους βαθµούς αυτούς των θέσεων εργασίας………..

Αύριο Πέμπτη 12.2.20, κατατίθεται τροπολογία  στη Βουλή προς ψήφιση και… ο κ. Σταϊκούρας εκχωρεί ..την εξουσία στον Διοικητή της ΑΑΔΕ και μαντήλι στους υπαλλήλους  να χαιρετήσουν τον ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: υπερεξουσιες ααδε

Παραθέτουμε και το ισχύον άρθρο 28 παρ.2 του Ν.4389/2016,  που αντικαθίσταται:

«2.α)  Με απόφαση του Διοικητή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνάς, η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., να συστηματοποιεί αυτές σε ομάδες και να αναπτύσσει και εφαρμόζει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτό, με τις αποφάσεις του ο Διοικητής δύναται να καθορίζει διαδικασία, μεθοδολογία, ειδικά κριτήρια και τη στάθμιση αυτών για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Αρχής και τη συστηματοποίησή τους σε ομάδες, ιδίως, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης, την ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τις συνθήκες εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά προκύπτουν από τα καταρτιζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητή αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

β) Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

γ) Τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του Ν.4369/2016  (Α ́ 33) και των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.»