Παροχή οδηγιών, για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 126 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σχετική εγκύκλιό του. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ]Στην εγκύκλιο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και ειδικότερα,

  • Διαπίστωση ανάγκης διενέργειας ΕΔΕ (πότε και με ποιο σκοπό;)
  • Ανάθεση ΕΔΕ (από ποιον διατάσσεται, από ποιον ενεργείται, προθεσμία ολοκλήρωσης)
  • Διενέργεια ΕΔΕ (ανακριτικές πράξεις)
  • Υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης και στη συνέχεια

– Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

– Διενέργεια συμπληρωματικής ΕΔΕ

– Ολοκλήρωση διαδικασίας χωρίς πειθαρχική Δίωξη – Αρχειοθέτηση

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα