Εκδόθηκε σήμερα η με Αρ. Πρωτ.: 39109/Ε3/19-3-2020 εγκύκλιος που αφορά τις Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η) έως και τη δεκάτη (10η) Απριλίου.

Αναλυτικά η εγκύκλιος :

Όπως ήδη γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2ατου άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α ́/11-05-2016), ορίζεται ότι:

«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α ́ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), αντικαθίσταται ως εξής:«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου». Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η) έως και τη δεκάτη (10η) Απριλίου.Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1ηΑπριλίου2020ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10ηΑπριλίου 2020ημέρα Παρασκευή.Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’).