Άλλη μια επίδειξη της αριστείας του επιτελικού κράτους είναι ο ορισμός φορέα που έχει τεθεί σε καθεστώς πλήρους αναστολής ως  αρμόδιου για την διασφάλιση της  εφαρμογής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών.

Συγκεκριμένα

Σύμφωνα με  την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 (ΦΕΚ B’ 986/22-03-2020)   για την «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» άρθρο 1 παρ..7. «οι Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων  είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις»

Με την υπ αριθμ. 7363/18-03-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Διάφανειας Αγγ. Μπίνη η ΕΑΔ έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε καθεστώς πλήρους αναστολής με (εδώ η απόφαση με ΑΔΑ 9ΒΚΨ46ΜΙ0Φ-ΥΘΧ-1).

Βεβαίως η ΚΥΑ επαναλαμβάνει ότι γράφεται στην ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020) στο άρθρο 68 παρ. 3 που έχει υπογραφεί στις 20-03-2020 από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της χώρας αλλά και πάλι μια διασταύρωση θα ήταν χρήσιμη .