του Νεκτάριου Κορδή

Δημοσιεύτηκε στις 20 Μαΐου η πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία:

Ποιες είναι οι κατηγορίες των μετατάξεων;

 • Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .

 • Από την Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

 • Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 • Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:

α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των μετατάξεων;

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι μετατάξεις, είναι οι ακόλουθες:

 • άρθρα 64, 54, παρ.3, άρθρο 62, παρ.6 και 66 παρ. 1δ & 2 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • άρθρα 69, 70 και 73 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),
 • άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄),
 • η αριθμ. 26139/Α2 Υ.Α. Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις & Κεφ. Ε΄, άρθρο 15 (ΦΕΚ 561 Β΄/8-4-2011),
 • άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’),
 • άρθρο 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)
 • άρθρο 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59, παρ. 1 και 60, παρ. 2 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Ποια είναι η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης;

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από σήμερα  21-5-2020 έως και 29-5-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), στις οποίες ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (μέσω protocol@minedu.gov.gr) στο Τμήμα Α΄ της Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο).

B.Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια  (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).

Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών.

Μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης;

   Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 15-06-2020. Οι ανωτέρω μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές  έχουν ήδη ανακοινωθεί. Είναι προφανές ότι οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις μετάταξης μόνον για τα υφιστάμενα οργανικά κενά! Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και σίγουρα βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κάνουν πλέον στοχευμένες επιλογές.

Πώς κατανέμονται τα οργανικά κενά στη Δευτεροβάθμια;

   Η κατανομή των οργανικών κενών ανά κλάδο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η ακόλουθη:

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΟ1 21 0
ΠΕ02 128 0
ΠΕ03 266 21
ΠΕ05 2 0
ΠΕ06 12 0
ΠΕ07 1 0
ΠΕ08 69 0
ΠΕ11 3 0
ΠΕ33 10 0
ΤΕ01.19 50 6
ΤΕ01.20 4 0
ΤΕ01.25 1 0
ΤΕ01.06 2 0
ΔΕ01.14 2 2
ΔΕ01.17 9 2
ΠΕ04.01 50 4
ΠΕ04.02 244 61
ΠΕ04.03 1 1
ΠΕ04.04 685 239
ΠΕ04.05 100 40
ΠΕ34 1 0
ΠΕ78 193 46
ΠΕ79.01 50 0
ΠΕ80 86 8
ΠΕ81 4 1
ΠΕ82 63 7
ΠΕ83 35 0
ΠΕ84 13 0
ΠΕ85 14 3
ΠΕ86 13 0
ΠΕ87.01 51 12
ΠΕ87.02 121 25
ΠΕ87.03 60 6
ΠΕ87.04 17 4
ΠΕ87.05 1 0
ΠΕ87.06 1 1
ΠΕ87.08 36 8
ΠΕ87.09 66 16
ΠΕ88.01 44 16
ΠΕ88.02 21 2
ΠΕ88.03 4 1
ΠΕ88.04 10 0
ΠΕ88.05 1 0
ΠΕ89.01 16 2
ΠΕ89.02 2 1
ΠΕ90 53 31
ΠΕ91.01 1 0
ΔΕ02.01 17 4
ΔΕ02.02 18 0
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2702 560

   Τα συνολικά οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας είναι 2702 εκ των οποίων τα 560 κατανέμονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη (20,72%). Τα περισσότερα κενά έχουν οι Βιολόγοι (685) και ακολουθούν οι Μαθηματικοί (266), οι Χημικοί (244), οι Κοινωνιολόγοι (193) και οι Φιλόλογοι (128).

   Οι υποψήφιοι για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές με ΕΝΓ-ΕΓΒ που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

   Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση της αίτησης μετάταξης! Πολλές φορές γίνονται λάθη σε δηλώσεις περιοχών προτίμησης με αποτέλεσμα να γίνεται μετάταξη σε  άλλη περιοχή που δεν επιθυμεί ο εκπαιδευτικός!

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την μετάταξη;

   Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη. Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των μετατάξεων αυτών;

Το νομικό πλαίσιο των μετατάξεων αυτών ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 85, παρ. 2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102Α /12-06-2018).

Πώς πραγματοποιούνται οι μετατάξεις αυτές;

   Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός κλάδου/ειδικότητας εφόσον κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται σε οργανικά κενά και διενεργούνται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Τα οργανικά κενά της Σιβιτανιδείου είναι 4 (2 κενά Μηχανολόγων ΠΕ82, 1 κενό Ιατρικής ΠΕ87.01 και 1 κενό Γεωπόνων ΠΕ88.01 Για τις ως άνω μετατάξεις ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45).

 1. Για τη μετάταξη στον ίδιο κλάδο πρέπει να έχει παρέλθει διετία από διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με εξαίρεση τη μετάταξη για απομακρυσμένη – παραμεθόρια περιοχή.
 2. Στην περίπτωση μετάταξης εκπαιδευτικού της Δ.Ε. σε άλλο κλάδο της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και αντίστροφα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.
 3. Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
 4. Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ, πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ). Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών.

Ποια είναι η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων;

Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από σήμερα  21-05-2020 έως 01-06-2020.

Α. Οι εκπαιδευτικοί της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. αποστέλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοικητικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Β. Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων και Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

   Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης μετάταξης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα: Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

   Προσθήκη κριτηρίων μετάταξης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν θα είναι εφικτή, με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αιτήματα σχετικά με τροποποίηση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτά. Τυχόν περισσότερες προτιμήσεις για κλάδους/ειδικότητες της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., δηλ. πέραν του κλάδου/ειδικότητας διορισμού θα καταχωριστούν στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

Μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης μετάταξης;

   Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 15-06- 2020, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ποια είναι τα κριτήρια μετατάξεων;

   Κριτήρια για τις μετατάξεις από και προς την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996(45Α΄) είναι:

 1. η συνολική υπηρεσία
 2. η συνυπηρέτηση
 3. οι οικογενειακοί λόγοι
 4. οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
 5. η εντοπιότητα
 6. η πρώτη προτίμηση.

Επισημαίνουμε ότι για τις μετατάξεις προς την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., το τελευταίο κριτήριο είναι άνευ περιεχομένου, καθώς η προτίμηση είναι μοναδική.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 13 του ανωτέρω άρθρου 16, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα γ) στους οικογενειακούς λόγους δ) στη συνολική υπηρεσία ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν στ) στην πρώτη προτίμηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νεκτάριος Κορδής, είναι αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ  εκλεγμένος  με το ψηφοδέλτιο  των   Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της ΕΑΕΚ