Ο δήμαρχος Πειραιά γνωστοποιεί την πρόσληψη 187 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του .

Μώραλης: Χωρίς αποκλεισμούς, όλοι μαζί για τον Πειραιά

Βέβαια ο Δήμαρχος Πειραιά δίνει περισσότερο χρόνο από το Δήμαρχο Αθηναίων στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλουν αίτηση. Καθώς οι προκηρύξεις πήραν αριθμό πρωτοκόλλου στις 03-09 και οι προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων είναι από Δευτέρα 07-09-2020 έως 09-09-2020. Προφανώς αυτό συμβαίνει επειδή μεσολαβεί ΣΚ και δεν θα μπορούσαν οι υποψήφιοι να υποβάλουν αιτήσεις κατά την μέρα Σάββατο που είναι κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου. Οι κακόπιστοι πιθανώς θα πούν ότι ο χρόνος είναι ελάχιστος για την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογιτικών που δεν είναι και λίγα. Τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ είναι:

 • 1.Αίτηση
 • 2.Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας .
 • 3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • 4.Βεβαίωση Ανεργίας.
 • 5.Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύμφωνα με την αιτούμενη θέση
 • 6. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση, για τις ειδικότητες που απαιτείται.
 • 7.Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας, ανάλογα με τον κατατιθέμενο τίτλο σπουδών, για τις ειδικότητες που απαιτείται,

Εντύπωση προκαλεί που στις ανακοινώσεις αυτές για την πρόσληψη προσωπικού από δημόσιο φορέα δεν γίνεται καμία αναφορά :

 • Τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότησή τους.
 • Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

Καλά οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις να μην ξέρουν εκ των προτέρων ποιοι και με τι κριτήρια θα τις κρίνουν;

Μετά τον Δήμο Αθηναίων έρχεται και ο Δήμος Πειραιά να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του Κυρανάκη ότι οι άνεργοι δεν βρήσκουν δουλειά γιατί δεν έχουν «δομημένα» βιογραφικά

Ειδικότερα ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει:

 • την πρόσληψη εκατόν δεκαπέντε (115) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για όλους τους υποψηφίους:
1. Αίτηση.
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Ανεργίας.
Β. Για τις ειδικότητες ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ και ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επιπρόσθετα:
1. Τίτλος σπουδών, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων.
2. Η απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα,
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται),
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται).
5. Πιστοποιητικά απόδειξης αντίστοιχης εµπειρίας (εάν υπάρχει), τα οποία κατά περίπτωση είναι:
Α. Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
• Υπεύθυνη δήλωση, ανεξάρτητη από την αίτηση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς
και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
6 Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

 • την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου:

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 07-09-2020 έως και 09-09-2020.

 • την πρόσληψη τριάντα εννέα (39) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, ως εξής:

Δείτε τις προκηρύξεις:

για τη ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων εδώ

για τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου εδώ

για τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εδώ