Παράταση των Συμβάσεων για Σίτιση, Φύλαξη και Καθαριότητα νομοθετεί η Κυβέρνηση έως 30-6-2021.

Να ψηφιστεί ΑΜΕΣΑ πλαίσιο Νόμου για τις Ατομικές Συμβάσεις.


Κατατέθηκε στη Βουλή από τη Κυβέρνηση στις 4/9/2020 Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID – 19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «‘Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.
Στο Άρθρο 31, Παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας, προβλέπεται ότι: «1. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν υλοποιηθεί βάσει των άρθρων 21 του ν. 2190/1994(Α΄28) , 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), ενάτου, παρ20α του ν. 4057/2012( Α΄54), 63 του ν. 4430/2016(Α΄205),ογδόου του ν. 4506/2017(Α΄191),3 του ν. 4542/2018(Α΄95), 13 του ν. 4647/2019(Α΄204) και 17 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76) με τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό που υπηρετεί στη Κεντρική Υπηρεσία και στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, δύνανται, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, να παραταθούν έως τις 30.6.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη.2. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με τη παρ. 1, δε μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάση της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δε προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5,6 και 7 του π. δ 164/2004(Α΄134)3. Η ισχύς των παρ 1 και 2 αρχίζει από τη 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Η ψήφιση του σχετικού Άρθρου του Νόμου, ελπίζουμε να σταματήσει(;) τα σχέδια πολλών Διοικήσεων Νοσοκομείων που με τη προκήρυξη διαγωνισμών προετοιμάζουν και επιδιώκουν την επαναφορά των «καλών Εργολάβων».
Η ρύθμιση δε, όπως φαίνεται, θα δώσει μια ανάσα έως 30-6-2021 στους εργαζόμενους με Ατομικές Συμβάσεις. Αλλά όσο η Κυβέρνηση δεν Νομοθετεί Πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα στα Νοσοκομεία και τις Δημόσιες Δομές να μπορούν να προχωρήσουν σε Προκηρύξεις Ατομικών Συμβάσεων, οι εργαζόμενοι θα παραμένουν σε εργασιακή ανασφάλεια και ομηρεία.
Καλούμε τη Κυβέρνηση, να καταθέσει στο σχετικό Άρθρο, παράγραφο, που να δίνει τη δυνατότητα στις Δημόσιες Δομές να μπορούν να προχωράνε σε Προκήρυξη για Ατομικές Συμβάσεις.
Σε περίπτωση δε «απροθυμίας» της Κυβέρνησης, οφείλει η Αξιωματική Αντιπολίτευση να καταθέσει σχετική ρύθμιση, υπερασπιζόμενη προφανώς τις Θεσμικές παρεμβάσεις που η ίδια είχε νομοθετήσει. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό…
Υ.Γ : Ας ελπίσουμε ότι το « να παραταθούν έως τις 30.6.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη.» δε κρύβει τίποτα μυστήρια «μαγειρέματα». Περιμένουμε να δούμε…