ΣΥΝΘΕΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3ης ΥΠΕ (Νοσ.  Γ.Παπανικολάου  Θεσσαλονίκης, Ψ.Ν.Θ, Αγ. Δημήτριος, Γ.Γεννηματάς)

Δεν παρατηρείται μόνο στα ύπατα αξιώματα αυτής της χώρας η οικογενειοκρατία (Πρωθυπουργός, βουλευτής, Δήμαρχος, καναλάρχης…)  αλλά και στο Δημόσιο, ακολουθώντας βέβαια το λαμπρό παράδειγμα. Έτσι , κατά τρόπο προκλητικό, με την Α1β/Γ.Π.:46374 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, (ΑΔΑ:Ψ7ΝΤ465ΦΥΟ-ΛΛΝ) Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 3ης ΥΠΕ τοποθετήθηκε αδελφή αιρετού μέλους του ίδιου οργάνου, παραβαίνοντας  χωρίς κανέναν  ενδοιασμό, τις διατάξεις που ισχύουν για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια την σύνθεση και τη λειτουργία τους.  Συγκεκριμένα με την απόφασή του αυτή το Υπουργείο Υγείας παραβιάζει τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας  (Ν.2690/1999) που ισχύει και για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και που  απαγορεύει ρητά, χωρίς καμία εξαίρεση,  να μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση  μέλη συλλογικού οργάνου, που είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος  ή αγχιστείας.

Ο παράνομος ορισμός των δύο αδελφών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 3ης ΥΠΕ, θέτει πολλά  ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της  συγκεκριμένης σύνθεσής του, βάζει προσκόμματα και τινάζει στον αέρα τη νόμιμη λειτουργία του, καθιστώντας  εξ ορισμού άκυρες  όλες τις αποφάσεις του. Έτσι αποφάσεις  σημαντικές ,  όπως  κρίσεις  θέσεων  ευθύνης,  μετατάξεις, αποσπάσεις,  μετακινήσεις  και  άλλα  σημαντικά  θέματα  που  μας  απασχολούν θα είναι άκυρα.

Αν  αυτό  το  επιτρέψουμε  φέρουμε  και  εμείς  μέρος  της  ευθύνης  για  κάθε  μελλοντική  αυθαιρεσία.